Polityka jakości

Polityka Jakości

„dobro chorego na pierwszym miejscu”

To misja naszego szpitala

Naszym nadrzędnym celem jest utrzymanie i ciągłe doskonalenie jakości świadczeń medycznych w zakresie opieki medycznej, tak, aby jak najlepiej i najszybciej zaspakajać potrzeby naszych Pacjentów w warunkach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa i troskliwej opieki, przy zapewnieniu efektywności ekonomicznej Szpitala gwarantującej jego dalszy rozwój.

Cele jakościowe:
• Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług.
• Zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług medycznych, poprzez dostępność, kompleksowość i jakość.
• Stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników w zakresie świadczonych przez nich usług.
• Systematyczna modernizacja infrastruktury Szpitala.
• Osiąganie przez Pacjentów pełnego zadowolenia z uzyskiwanych świadczeń.
• Realizowanie celów Szpitala z wykorzystaniem narzędzi zarządzania ryzykiem.

Realizacja tych celów następuje poprzez:
• Przestrzeganie ustalonych standardów, procedur i norm.
• Właściwy dobór pracowników oraz stałe podnoszenie przez nich kwalifikacji.
• Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji oraz promocji zdrowia.
• Rozbudzanie wśród pracowników świadomości i odpowiedzialności
za opiekę nad Pacjentem oraz za wysoką jakość świadczeń medycznych.
• Wzmocnienie poczucia identyfikacji pracowników ze Szpitalem.
• Wdrażanie działań zapobiegawczych (opartych na ryzykach i szansach) oraz korygowanie niezgodności.
• Podwyższanie standardu pobytu poprzez remonty, modernizacje oraz zakupy sprzętu.
• Analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów i zatrudnionych pracowników.
W imieniu Dyrekcji Szpitala deklaruję pełne zaangażowanie własne i wszystkich pracowników we wdrażanie, utrzymanie i ciągle doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015.
Wszystkich pracowników czynię współodpowiedzialnymi w zakresie swoich stanowisk pracy za realizację Polityki Jakości jaką wspólnie realizujemy.

Wyd. III. Wilkowice, dn. 14.07.2023r.

Skip to content