Zasady odwiedzin

Zasady odwiedzin pacjentów od 01 lipca 2023r.

W Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach realizowane są zapisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zgodnie, z którymi:
• Art. 33. 1. Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
• Art. 5. Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 ust. 1, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.

Odwiedziny w Szpitalu odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są jednak od warunków lokalowych i specyfiki oddziału, w którym przebywa Pacjent.

W przypadku sal chorych, w których izolowani są pacjenci, odwiedziny mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody od lekarza kierującego oddziałem, prowadzącego lub lekarza dyżurnego.
• Rekomenduje się odwiedziny jednoczasowo przez maksymalnie 2 osoby.
• Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i do pory obiadowej, proponujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe.
• Prosimy o graniczenie do minimum artykułów spożywczych dostarczanych choremu.
• Rekomenduje się, aby przy wejściu do Szpitala, przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca dokładnie zdezynfekowała ręce.
• W czasie odwiedzin należy dbać, aby nie zakłócać swoim zachowaniem ciszy i porządku szpitalnego.
• Osobom odwiedzającym oraz sprawującym dodatkową opiekę pielęgnacyjną zakazane jest: spożywanie i dostarczanie pacjentowi alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających; palenie wyrobów tytoniowych; przynoszenie materiałów i substancji niebezpiecznych, w szczególności łatwopalnych, wybuchowych, trujących i wszelkich o podobnym działaniu i wprowadzanie zwierząt do budynków Szpitala.
• Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby chore zakaźnie i z infekcją.
• Obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin chorych przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
• Osoba odwiedzająca chorego jest zobowiązana przestrzegać porządku ustalonego w Szpitalu i w tym zakresie podporządkować się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego w czasie pobytu na terenie Szpitala.
• Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych.

Skip to content