Dostępność

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zobowiązuje się zapewnić dostępność  swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia         04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej SP ZOZ Szpitala-Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej. 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

43-365 Wilkowice, ul. Żywiecka 19

Tel.: 33 812 20 20 e-mail:  biuro@szpital-kolejowy.com

Strona internetowa: https://szpital-kolejowy.com/

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:  2024-01-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27

 

Statut pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia : 2024-01-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało poddane przeglądowi dnia: 2024-03-27

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu itp.

Serwis posiada dedykowaną wersję strony zbudowaną w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator strony biuro@szpital-kolejowy.com

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu  itp.

 Żądanie powinno zawierać:

– dane osoby zgłaszającej żądanie,

– wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

– sposób kontaktu,

– osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo

 

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności wejścia do budynku:

Szpital mieści się w budynku pięciokondygnacyjnym, dysponuje czterema wejściami do budynku.

Główne wejście do budynku od strony ulicy Żywieckiej usytuowane jest na poziomie wysokiego parteru. Z poziomu ,,O”  jest możliwość skorzystania z windy – platformy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, którą można wyjechać na poziom ,,1” – bezpośrednio do Wejścia Głównego. Drzwi wejściowe do Szpitala – automatyczne, dwuskrzydłowe, umożliwiają wygodny i bezproblemowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Drugie wejście znajduje się od tyłu budynku (plac manewrowy wewnętrzny), posiada bezpośredni dostęp do windy szpitalnej  – 5-co kondygnacyjnej, przeznaczone jest dla pacjentów dowożonych bezpośrednio do Izby Przyjęć.

Trzecie wejście znajduje się z boku budynku do piwnic Szpitala i przeznaczone jest dla służb technicznych Szpitala.

Czwarte wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Drugie i trzecie wejście znajdują się na poziomie ,,O”.

Do Szpitala można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności korytarza, schodów i wind:

Szpital posiada dwie windy:

Jedna obsługuje wszystkie pięć kondygnacji (piwnica, wysoki parter i trzy piętra) – jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – wyposażona jest w komunikat głosowy informujący o poziomie, na którym się znajduje oraz w jakiej pozycji znajdują się drzwi. 

Druga obsługuje tylko trzy poziomy (piętra od 1 do 3).

Przestrzenie komunikacyjne wolne są od barier poziomych i pionowych – komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie.

Na wszystkich piętrach budynku Szpitala znajdują się toalety/ łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostosowaniach informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

 

W budynku Szpitala nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Bezpośrednio przed budynkiem głównym Szpitala znajduje  się Parking dla niepełnoprawnych na 5 miejsc postojowych  – odpowiednio oznaczony.

Raport dostępności

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej, u. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice

Numer identyfikacyjny REGON
01065717500000

Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
biuro@szpital-kolejowy.com
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
grazyna.teda@szpital-kolejowy.com
Telefon kontaktowy
338123098
Data
2021-03-30
Miejscowość
Wilkowice

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. ŚLĄSKIE
Powiat
Powiat bielski
Gmina
Wilkowice (gmina wiejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: [ X ]2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne?
[ X ] TAK
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[ X ] TAK
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] TAK
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ]TAK
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Szpital posiada pozbawione barier i dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami drogi ewakuacyjne. Wyznaczone są punkty zbiórki ewakuowanych.

Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url www.szpital-kolejowy.com
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-21
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Szpital jest w trakcie zmiany strony internetowej. Nowa strona będzie spełniać wszystkie wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
d . Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
g . Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] TAK
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego: [ X ]w ciągu 2-3 dni roboczych
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ]NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X ] TAK
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby: 10
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Z uwagi na charakter działalności Szpital zapewnia osobomze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby w niezbędnym zakresie.
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ]NIE

Skip to content