Informacje dla pacjenta

 • Home
 • Informacje dla pacjenta

Ważne informacje dla pacjenta

Przyjęcie do Szpitala

Pacjenci przyjmowani są do Szpitala w trybie:
▪ Nagłym
▪ Planowym

 1.  Nagłe przyjęcie do Szpitala odbywa się bez skierowania, ewentualnie ze skierowaniem z pomocy doraźnej lub od lekarza z adnotacją tryb pilny. Przyjęcie odbywa się w Szpitalnej Izbie Przyjęć po uprzednim badaniu przez lekarza dyżurnego. Termin tego przyjęcia może być natychmiastowy – decyzją o tym są jedynie względy medyczne, możliwy do udzielania w Szpitalu zakres świadczenia i wolne miejsca na właściwym oddziale.
 2. Planowe przyjęcie pacjenta odbywa się na podstawie pisemnego skierowania lekarskiego, zgodnie z lista oczekujących na przyjęcie do szpitala i ustaloną datą planowego przyjęcia oraz nazwą oddziału.
 3.  Skierowanie do szpitala powinno zawierać czytelne informacje dotyczące:
  ▪ Danych podmiotu wystawiającego skierowanie
  ▪ Danych osobowych pacjenta,
  ▪ Oznaczenie rodzaju podmiotu, do którego kieruje się pacjenta,
  ▪ Rozpoznanie, z jakim pacjent jest kierowany do szpitala,
  ▪ Nazwisko, imię i numer prawa wykonywania zawodu, uzyskane specjalizacje lekarza kierującego,
  ▪ Numer umowy z NFZ,
  ▪ Datę wystawienia skierowania.
  1. Do skierowania powinny być dołączone wyniki badań.
  2. Pacjent ponadto powinien posiadać dokument tożsamości z numerem PESEL celem weryfikacji czy figuruje w bazie NFZ jako ubezpieczony oraz kartę chipową (elektroniczną) w przypadku przynależności do Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pacjent przyjmowany na Oddział powinien posiadać przy sobie:
a) przybory toaletowe,
b) piżamę,
c) obuwie domowe,
d) kubek, sztućce,
e) leki i inne środki medyczne, które zażywa w związku z chorobą inną niż powód przyjęcia do szpitala.

Pacjenci przebywający na oddziale nie powinni dawkować samodzielnie leków.
Przy przyjęciu na oddział pacjenci, którzy stosują dodatkowe leki powinni je oddać personelowi medycznemu oddziału.

Depozyt rzeczy wartościowych:
Pacjent może przekazać w momencie przyjęcia do szpitala swoje wartościowe przedmioty rodzinie (inne wskazanej przez siebie osobie/ lub do depozytu. Pacjent oddający rzeczy do depozytu otrzymuje kartę depozytową, będącą pokwitowaniem przyjęcia określonych przedmiotów do depozytu.
Szpital nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe, jeśli nie zostały oddane do depozytu przez pacjenta.

Kontakt z bliskimi:
Odwiedziny i kontakt telefoniczny z chorymi możliwy jest codziennie jednak ze względu na komfort innych chorych oraz organizację pracy oddziału prosimy o planowanie odwiedzin w godzinach popołudniowych.
W czasie odwiedzin odwiedzający zobowiązani są do zachowania ciszy i porządku w szpitalu.
W salach intensywnej opieki jednocześnie przy chorym mogą przebywać dwie osoby.
Pacjenci mają możliwość kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego.
Automaty telefoniczne są zlokalizowane na piętrach i parterze.
Pacjenci unieruchomieni w łóżku mają możliwość rozmowy przez telefon przenośny.

Opieka duszpasterska:
Pacjenci hospitalizowani w oddziałach szpitala mają zapewnioną opiekę duszpasterską. Osobom przebywającym w szpitalu przysługuje prawo do uczestnictwa w czynnościach i obrzędach religijnych oraz wypełniania obowiązków religijnych i obchodzenia świat religijnych, zgodnie ze swoim wyznaniem.
Msze święte i nabożeństwa w kaplicy szpitalnej odbywają się w dniach i godzinach, o których informacje znajdują się w gablotach w każdym oddziale.
W każdym oddziale są również dostępne numery telefonów do duszpasterzy innych wyznań.

Inne informacje:
Do dyspozycji pacjentów i osób odwiedzających w szpitalu pozostają:
▪ Sklep ze sprzętem ortopedyczno – rehabilitacyjnym, realizujący wnioski NFZ,
▪ Na korytarzu na parterze znajduje się automat do napojów gorących,
▪ Parking dla pacjentów i osób odwiedzających

Pobyt w oddziale szpitalnym:
Pracą oddziału i lekarzy kieruje ordynator oddziału natomiast za jakość opieki pielęgniarskiej odpowiedzialna jest pielęgniarka oddziałowa.
Istotnym elementem terapii jest proces rehabilitacji, który realizuje doświadczona grupa rehabilitantów.
Informacje o stanie zdrowia pacjenta udziela ordynator oddziału, lekarz prowadzący, a w zakresie pielęgnowania pielęgniarka oddziałowa lub pielęgniarka dyżurna.
Nie udzielamy telefonicznej informacji o stanie zdrowia pacjenta.
Prosimy o wskazanie bliskiej osoby, upoważnionej do wglądu do dokumentacji medycznej i uzyskanie informacji o stanie zdrowia.

Skip to content