Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

  • Home
  • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Informacja dla pacjenta
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Samodzielny Publiczny Szpital Kolejowy w Wilkowicach udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017r. poz.1318 z późn.zm.), oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. poz. 2069 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. ( Dz.U. 2015, poz. 2069 z późn. zm.).
Szpital udostępnia dokumentację na wniosek: pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniania także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Formy udostępniania:
– do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
– poprzez sporządzenie jej kopii, wyciągu, odpisu lub wydruku,
– wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w jej wydaniu mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
– na informatycznym nośniku danych,
– dokumentacja prowadzona w formie papierowej może być udostępniana przez sporządzanie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu),
– zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Aby uzyskać wyżej wymienioną formę dokumentacji medycznej należy wystąpić z wnioskiem pisemnym lub ustnym w sekretariacie Oddziału Szpitalnego, którego wniosek dotyczy albo w rejestracji danej Poradni.

Zasady odpłatności za pozyskanie dokumentacji reguluje cennik usług szpitala.

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
– pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,
– w związku z postępowaniem przed komisją wojewódzką do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Wzory stosowanych wniosków są dostępne w rejestracji Poradni, każdym sekretariacie Oddziału, Statystyce Medycznej.

Wniosek jest dostępny do pobrania poniżej na stronie internetowej Szpitala

Termin realizacji wniosku – bez zbędnej zwłoki.

Odbiór dokumentów w rejestracji Poradni, sekretariacie Oddziału, którego wniosek dotyczy, Statystyce Medycznej.

Skip to content