Ochrona Danych Osobowych

 • Home
 • Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

 1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19, 43-365 Wilkowice; NIP: 937-21-88-022, REGON: 010657175, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000031391, zwany dalej: „Administratorem”.
  Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
  biuro@szpital-kolejowy.com lub pod numer sekretariatu: 33 812 30 98
 2. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres: iod@szpital-kolejowy.com.
 3. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są w szczególności przepisy: RODO – art. 6 ust. 1 lit. c i d (przetwarzanie danych niezaliczonych do szczególnej kategorii), art. 9 ust. 2 pkt c i h (przetwarzanie danych szczególnej kategorii – danych wrażliwych), w związku z przepisami: Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, tj. laboratoria medyczne, specjalistyczne podmioty medyczne zewnętrzne świadczące usługi dla Administratora w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych, podmioty gospodarcze serwisujące urządzenia medyczne gromadzące lub przetwarzające dane z danymi identyfikującymi, dostawcy oprogramowania medycznego i księgowego, podmioty archiwizacyjne lub utylizacyjne. Szczegółowa lista podmiotów jest dostępna na wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  d) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa, w szczególności przez przepisy Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 9. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi wymóg ustawowy i dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2. Świadome nieudostępnienie tych danych może spowodować niemożność zrealizowania celów opisanych w punkcie 2, w szczególności niemożność wykonania usługi medycznej.
 10. Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Administrator będzie stosował wobec Ciebie ograniczony proces zautomatyzowanego generowania danych , w tym ograniczonej profilowanie, polegające na zastosowaniu informatycznej analizy w skali Barthel jako międzynarodowej skali stosowanej w ocenie sprawności chorego, W konsekwencji stosowanego ograniczonego, specjalistycznego profilowania będzie wsparcie decyzji medycznych i profilaktyki medycznej w procesach realizowanych przez Administratora.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO): Jacek Kozłowski
Adres e-mail do IODO: iod@szpital-kolejowy.com

Skip to content