Usługi

1. Kompleksowa diagnostyka i leczenie (w ramach oddziałów i jednoimiennych poradni) w zakresach:

 

 • choroby wewnętrzne

     Oddział Wewnętrzny - udziela świadczeń medycznych w zakresie:
- diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego, w tym: bronchoskopia, spirometria, RTG, tomografia komputerowa
- diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia w tym: badania echokardiograficzne, badania wysiłkowe, 24-godzinne monitorowanie pracy serca lub ciśnienia tętniczego, EKG,
- diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego w tym: gastrofiberoskopia, USG, badania RTG, tomografii komputerowej
- diagnostyki i leczenia chorób układu moczowego
- diagnostyki i leczenia schorzeń endokrynologicznych, cukrzycy
- promocji profilaktyki schorzeń układu oddechowego, krążenia, cukrzycy
    Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy w zakresie Chorób Wewnętrznych.
   Oddział stanowi bazę szkoleniową dla studentów pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej, oraz dla pielęgniarek w ramach kształcenia podyplomowego.

 

 • pulmonologia

    Oddział Pulmonologiczny – prowadzi diagnostykę i leczenie chorób płuc, a w szczególności:
- Astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
- Chorób płuc infekcyjnych – zapalenia płuc i opłucnej
- Nowotworów płuc
- Zatorowości płucnej
- Chorób śródmiąższowych płuc, m. in. sarkoidozy, alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych, samoistnego włóknienia płuc, histiocytozy, lymphangioleiomiomatozy, ziarniniakowatości Wegenera, proteinozy płuc, zmian w płucach w przebiegu chorób tkanki łącznej
- Eozynofilowych chorób płuc
    W oddziale wykonywane są następujące procedury specjalistyczne:
- videobronchofiberoskopia – badanie endoskopowe oskrzeli
- spirometria z próbą rozkurczową
- próby wysiłkowe
- testy uczuleniowe
- kwalifikacja do domowego leczenia tlenem
- tomografia komputerowa
    Po za tym istnieje możliwość wykonania:
- pletyzmografii
- inhalacyjnych testów nadreaktywności oskrzeli
- podatności płuc
- badania pojemności dyfuzyjnej dla tlenku węgla
    Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy w zakresie Pulmonologii.
    Oddział stanowi bazę szkoleniową dla studentów pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej, oraz dla pielęgniarek w ramach kształcenia podyplomowego.

    Poradnia Pulmonologiczna:
W ramach umowy z NFZ świadczy usługi w zakresie: profilaktyki, diagnostyki i leczenia m.in.:
- astmy
- przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
- chorób śródmiąższowych płuc
- zapaleń płuc
- chorób opłucnej

 

 • neurologia

    Poradnia Neurologiczna:
W ramach umowy z NFZ świadczy usługi w zakresie: diagnostyki i leczenia m.in.:
- chorób naczyniowych układu nerwowego
- zespołów bólowych kręgosłupa
- chorób i zespołów objawowych obwodowego układu nerwowego
- zespołów otępiennych
- padaczki
- chorób demielinizacyjnych
- bólów głowy
- zaburzeń równowagi

 

 • kardiologia

    Oddział Kardiologii – z łóżkami intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz intensywnej terapii posiada Pracownię Echokardiografii i Badań Wysiłkowych.
     Z roku na rok zwiększa się ilość hospitalizowanych pacjentów i aktualnie sięga rocznie 1041.
     W oddziałach przeprowadza się diagnostykę i leczenie takich schorzeń jak:
- choroba niedokrwienna serca
- nadciśnienie tętnicze
- wady serca wrodzone i nabyte
- kardiomiopoatie
- choroby osierdzia
- niewydolność krążenia
- uszkodzenie mięśnia sercowego w przebiegu innych schorzeń.
   Oddział jest wyposażony w sprzęt diagnostyczny i leczniczy taki jak: nowoczesny aparat echokardiografii, aparat do badań EKG metodą Holtera, Holtera ciśnieniowego, 2 bieżnie wysiłkowe, aparat USG do badań naczyniowych.
     Lekarze z oddziału prowadzą konsultacje i leczenie chorych ze schorzeniem kardiologicznym w innych oddziałach.
     Oddział ściśle współpracuje z:
- Śląskim Ośrodkiem Kardiologii w Katowicach – Ochojcu,
- Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
- Polsko-Amerykańskimi Klinikami Serca,
w zakresie leczenia ostrych zespołów wieńcowych oraz poszerzonej dalszej diagnostyki i leczenia chorych kwalifikowanych do wszczepienia różnych stymulatorów, zastawek serca czy do kwalifikacji do przeszczepu serca.
     W szpitalu istnieje również Poradnia Kardiologiczna, w której leczy się w ciągu około 2327 chorych, w Poradni prowadzi się wstępną diagnostykę oraz kontynuację leczenia chorych po pobycie w Oddziale Kardiologii.
    Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy w zakresie Kardiologii i Chorób Wewnętrznych.
    Oddział stanowi bazę szkoleniową dla studentów pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej, oraz dla pielęgniarek w ramach kształcenia podyplomowego.

    Poradnia Kardiologiczna:
W ramach umowy z NFZ świadczy usługi w zakresie: profilaktyki, diagnostyki i leczenia m.in.:
- choroby niedokrwiennej
- nadciśnienia tętniczego
- zaburzeń rytmu serca
- niewydolności krążenia
- wad serca

 

 • rehabilitacja

   W Szpitalu funkcjonują 2 specjalistyczne Oddziały Rehabilitacyjne:
- Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
- Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

realizujące poszpitalną oraz planową rehabilitację leczniczą w zakresie schorzeń neurologicznych
urazowo-ortopedycznych. W szpitalu funkcjonują 2 sale rehabilitacyjne z pełnym zapleczem sprzętowym i wyszkoloną kadrą fizjoterapeutów.
     Posiadamy uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w zakresie Rehabilitacji Medycznej.
   Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – przyjmuje pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, po przebytych udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, zabiegach neurochirurgicznych, ze schorzeniami nerwów obwodowych (polineuropatie, urazy nerwów obwodowych, zespoły udarowe).
Przeprowadzana jest kompleksowa rehabilitacja z włączeniem metod neurofizjologicznych, opieką psychologiczną i logopedyczną.
    Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – przyjmuje pacjentów z przewlekłymi zespołami bólowymi i upośledzeniami funkcji narządu ruchu w przebiegu przebytych urazów i operacji ortopedycznych oraz przewlekłej choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa i stawów biodrowych i kolanowych. Po za tym przyjmuje się również do rehabilitacji osoby z upośledzeniem funkcji lokomocyjnej i upośledzeniami ruchomości stawów w przypadku wad wrodzonych i nabytych układu kostno-stawowego, a także osoby po amputacji kończyn dolnych (tylko do nauki chodzenia w protezie tymczasowej w protezie tymczasowej, a później stałej) i osoby z chorobą reumatyczną i chorobą Parkinsona bez dużych niedowładów. Oddział posiada wykwalifikowaną kadrę i standardowe wyposażenie.
    Oddział stanowi bazę szkoleniową dla studentów pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej, oraz dla pielęgniarek w ramach kształcenia podyplomowego.

    Poradnia Rehabilitacyjna:
W ramach umowy z NFZ świadczy usługi w zakresie:
- konsultacji i porad lekarzy specjalistów rehabilitacji

 

 • opieka paliatywna

    Oddział Opieki Paliatywnej - posiada 10 łóżek. W oddziale leczeni są objawowo chorzy w zaawansowanym okresie choroby – głównie nowotworowej w mniejszym odsetku – chorób zakwalifikowanych do opieki paliatywnej przez NFZ.
    Chorzy objęci są kompleksowa opieką lekarska, pielęgniarską, psychologiczną i duchową.
    W trakcie pobytu u chorych wykonywane są zależnie od potrzeb:
- badania laboratoryjne
- badania obrazowe (RTG, USG, TK)
- konsultacje specjalistyczne
- leczenie bólu
- zwalczanie obrzęku limfatycznego
- leczenie owrzodzeń nowotworowych i odleżyn
- zwalczanie duszności, ewakuacja płynu opłucnego, otrzewnowego
- rehabilitacja oddechowa i ruchowa
    W Oddziale prowadzona jest również edukacja chorych i ich opiekunów w zakresie:
- pielęgnacja obłożnie chorego
- pielęgnacja chorego z rurka tracheostomijną
- pielęgnacja chorego ze stomią jelitową
- pielęgnacje chorego z urostomią
- profilaktyka odleżyn
- zasady prawidłowego odżywiania doustnego i dojelitowego
    Oddział stanowi bazę szkoleniową dla studentów pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej, oraz dla pielęgniarek w ramach kształcenia podyplomowego.

    Poradnia Opieki Paliatywnej:
W ramach umowy z NFZ świadczy usługi w zakresie:
- specjalistycznych porad i konsultacji lekarskich
- porad psychologicznych dla pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową
- porad dla rodzin pacjentów, wsparcie rodzin
- pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych
- zwalczania bólu, leczenia objawowego
- zapewnienia niezbędnych badań, konsultacji

 

2. Medyczne Labolatorium Diagnostyczne:

 • diagnostyki laboratoryjnej,
 • diagnostyki obrazowej - RTG, USG
 • badań czynnościowych - spirometria, badanie wysiłkowe, 24 godz. badanie EKG metodą holtera,
 • badań endoskopowych - gastroskopia,bronchoskopia,
 • dodatkowo na terenie Szpitala wykonywane są badania Tomografii Komputerowej (TK)

 

     Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej - zlokalizowana jest na pierwszym piętrze Szpitala Kolejowego. Dział oferuje szeroki panel badań laboratoryjnych skierowanych do pacjentów szpitala i przyszpitalnych poradni specjalistycznych, jak również do grona pacjentów indywidualnych pragnących wykonać odpłatne badania laboratoryjne. Punkt pobrań materiału do badań znajduje się na parterze w Izbie Przyjęć Szpitala i jest czynny od poniedziałku do niedzieli całodobowo. Pracownia czynna jest całodobowo, również w dni wolne i święta.
W skład Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą następujące pracownie:
- Biochemii Klinicznej;
- Immunochemii;
- Hematologii i Koagulologii;
- Parametrów krytycznych
- Analityki Ogólnej;
- Serologii grup krwi
Dział wykonuje szeroki profil badań z zakresu:
- analityki ogólnej
- biochemii
- hemostazy
- równowagi kwasowo-zasadowej
- hematologii
- immunochemii
- diagnostyki chorób zakaźnych
- serologii grup krwi
Laboratorium realizuje cele polityki jakości stosując:
- codzienny Program Kontroli Wewnątrzlaboratoryjnej, w całości realizowany przez pracowników laboratorium, polegający na analizie precyzji i dokładności wykonywanych badań;
- wykonaniu badań w dniu pobrania, lub po uzgodnieniu w ciągu kilku godzin, oraz wydruku wyników na jednej zbiorczej epikryzie
- wykonywanie swoich czynności zgodnie z ustalonymi procedurami
- pełnienie swoich obowiązków zgodnie z Kodeksem Etyki i z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
- systematyczne uczestnictwo w sprawdzianach, organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, obejmujących kontrolą parametry biochemiczne, hematologiczne, koagulacyjne, równowagi kwasowo – zasadowej, immunochemiczne i kardiologiczne;
- systematyczne uczestnictwo w sprawdzianach serologicznych organizowanych przez Instytut Transfuzjologi i Hematologii w Warszawie.
- sprawdzian parametrów koagulologicznych Standlab
- sprawdzian - Kontrola Zewnątrzlaboratoryjna badania ogólnego moczu
- Międzynarodowa Kontrola jakości parametrów biochemicznych i immunochemicznych TIQCon
Wszystkie sprawdziany potwierdzają najwyższą jakość i dokładność wykonywanych analiz, czego dowodem jest posiadany Certyfikat Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz inne liczne certyfikaty jakości.
Dział Diagnostyki Laboratoryjnej zatrudnia personel o wysokich kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania zadań. Swoim doświadczeniem służy 5 diagnostów laboratoryjnych oraz 6-cio osobowy zespół techników analityki medycznej. Personel laboratorium uczestniczy w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, ponosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

 

3. Rehabilitacja w Dziale Rehabilitacji.

 

    Dział Rehabilitacji Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej świadczy usługi w zakresach:
- rehabilitacji w ortopedii, neurologii, reumatologii, pulmonologii, kardiologii, opieki paliatywnej wykorzystując specjalistyczne metody rehabilitacyjne oraz pełny zakres zabiegów fizykoterapii i masażu leczniczego.
Pacjenci korzystają z zabiegów:
- elektroterapii: DD, prądów interferencyjnych, Tens, jonoforezy, stymulacji, prądów Kotz’a, tonolizy, prądów UR, prądów IG itd.
- ultradźwięków: fonoforezy, eletrofonoforezy, oscylacji głębokiej,
- światłolecznictwa: UV, IR, laseroterapii, światła spolaryzowanego,
- pola magnetycznego wysokiej i niskiej częstotliwości,
- wodolecznictwa: kąpieli wirowych kończyn górnych i dolnych oraz ozonomatiku,
- masażu leczniczego klasycznego,
- aquavibronu oraz drenażu limfatycznego,
- kinezyterapii na bazie sali gimnastycznej, na której odbywają się ćwiczenia indywidualne oraz grupowe na bazie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.