Zasady odwiedzin pacjentów od 1 lipca 2023r.

 • Home
 • Zasady odwiedzin pacjentów od 1 lipca 2023r.

Zasady odwiedzin pacjentów od 1 lipca 2023r.

W Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach realizowane są zapisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zgodnie, z którymi:

 • Art. 33. 1. Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
 • Art. 5. Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 ust. 1, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.

Odwiedziny w Szpitalu odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są jednak od warunków lokalowych i specyfiki oddziału, w którym przebywa Pacjent.

W przypadku sal chorych, w których izolowani są pacjenci, odwiedziny mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody od lekarza kierującego oddziałem, prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

 • Rekomenduje się odwiedziny jednoczasowo przez maksymalnie 2 osoby.
 • Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i do pory obiadowej, proponujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe.
 • Prosimy o graniczenie do minimum artykułów spożywczych dostarczanych choremu.
 • Rekomenduje się, aby przy wejściu do Szpitala, przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca dokładnie zdezynfekowała ręce.
 • W czasie odwiedzin należy dbać, aby nie zakłócać swoim zachowaniem ciszy i porządku szpitalnego.
 • Osobom odwiedzającym oraz sprawującym dodatkową opiekę pielęgnacyjną zakazane jest: spożywanie i dostarczanie pacjentowi alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających; palenie wyrobów tytoniowych; przynoszenie materiałów i substancji niebezpiecznych, w szczególności łatwopalnych, wybuchowych, trujących i wszelkich o podobnym działaniu i wprowadzanie zwierząt do budynków Szpitala.
 • Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby chore zakaźnie i z infekcją.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin chorych przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 • Osoba odwiedzająca chorego jest zobowiązana przestrzegać porządku ustalonego w Szpitalu i w tym zakresie podporządkować się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego w czasie pobytu na terenie Szpitala.
 • Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych.
 • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content