Konkurs ofert na wynajem części nieruchomości

  • Home
  • Konkurs ofert na wynajem części nieruchomości

Konkurs ofert na wynajem części nieruchomości

Wilkowice, 23.11.2023r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej ogłasza konkurs ofert na wynajem części nieruchomości zlokalizowanej w Wilkowicach, ul. Żywiecka 19

Nr sprawy AT/KO/04/2023 – wynajem 1m2 powierzchni korytarza zlokalizowanej na Parterze budynku głównego Szpitala z przeznaczeniem na zainstalowanie 1 szt. automatu do sprzedaży przekąsek i zimnych napojów, na okres 3 lat.

Regulamin konkursu oraz materiały ofertowe można uzyskać klikając Załącznik poniżej oraz w siedzibie Szpitala – Dział Administracyjno-Techniczny, pok. nr 5, w godz. od 10:00 do 12:00 tel.: 33 812 20 28 wewn.133.

Oferty należy składać do dnia 04.12.2023r. do godz. 9 00 w Sekretariacie Szpitala (Parter, Budynek Główny).

UWAGA:
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania wszczętego w oparciu o niniejsze Ogłoszenie i zakończenia postępowania bez podawania przyczyn, jak również do zmiany warunków konkursu bez podawania przyczyn. Wynajmujący zastrzega sobie prawo przesunięcia terminów: składania ofert, otwarcia ofert, rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyny.
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. O unieważnieniu postępowania Wynajmujący zawiadomi równocześnie wszystkich Oferentów, którzy:
a. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
b. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

Oferentom nie przysługuje wynagrodzenie/zwrot kosztów w związku z udziałem w postępowaniu.

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content