Zapytanie ofertowe: Dostawa środków dezynfekujących – powtórka – Pakiet nr 7, 11, 12, 15

  • Home
  • Zapytanie ofertowe: Dostawa środków dezynfekujących – powtórka – Pakiet nr 7, 11, 12, 15

Zapytanie ofertowe: Dostawa środków dezynfekujących – powtórka – Pakiet nr 7, 11, 12, 15

Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na dostawę środków dezynfekujących – powtórka.

Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekujących dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej zgodnie z załącznikiem nr 2
b) Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami Zamawiającego dostosowanymi do jego bieżących potrzeb.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego zwiększenia zamawianych ilości środków czystości o 20% łącznej wartości umowy o której mowa w ust. 1, na warunkach i w cenach przyjętych w niniejszej Umowie. Warunki skorzystania z prawa opcji:
 skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może, lecz nie musi skorzystać.
 Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
 Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w Umowie.
d) Zamawiający deklaruje minimalną wartość zamówienia w wysokości 65 % wartości umowy, o której mowa w ust.1. Zamawiający zrealizuje jedynie minimalną wartość zamówienia w szczególności w sytuacji, w której wykonanie zamówienia w 100% nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego, tj. np. zmiany organizacyjne u Zamawiającego lub zmiany zasad leczenia pacjentów. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w sytuacji, gdy Zamawiający zrealizuje jedynie minimalną wartość zamówienia (65 %).
e) Zamawiający dopuszcza zaoferowania innej wielkości opakowania niż w opisie przedmiotu zamówienia z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości. W sytuacji gdy przy przeliczeniu wychodzą niepełne opakowania środków należy zaokrąglić ilość w górę do pełnego opakowania.
f) Oferowane produkty muszą posiadać zezwolenie na wprowadzenie do obrotu i stosowanie w zakładach opieki zdrowotnej wydane przez Ministra Zdrowia.
g) Dostarczony asortyment musi posiadać wpis do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub deklarację zgodności CE.
h) Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godz. pracy Apteki Szpitalnej tj. od godz. 8:00 do godz. 11:00 w dni robocze.
i) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wypełnienie tabeli dla któregokolwiek pakietu i podpisanie oznaczać będzie akceptację wszystkich warunków zapytania ofertowego

Ofertę należy złożyć w formie:
a) pisemnej, wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie poprawki, skreślenia w treści oferty należy zaparafować. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie „Oferta na dostawę dezynfekujących”;
b) elektronicznej (oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 [1] kodeksu cywilnego), jak również w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub osobisty). Ofertę w wersji elektronicznej (plik tekstowy) należy przesłać na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com. Oferta winna być zabezpieczona hasłem – Zamawiający zaleca zaszyfrowanie plików w formacie ZIP-7 (hasło Oferent przekaże Zamawiającemu po upływie terminu składania ofert za pomocą wiadomości email – nie później jednak niż do godziny po terminie składania ofert). W przypadku wcześniejszego przekazania Zamawiającemu hasła za pomocą wiadomości email tub braku zabezpieczenia pliku/plików hasłem, Oferent nie będzie wnosił Jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w przypadku wcześniejszego zapoznania się z ofertą przez Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć:
a) w Sekretariacie Dyrektora SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej (wersja pisemna);
b) na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com (wersja elektroniczna)
– do dnia 19.01.2024 r. do godz. 9:00

  • Udostępnij

Zamówienia publiczne

Skip to content