Regionalny program operacyjny województwa śląskiego

  • Home
  • Regionalny program operacyjny województwa śląskiego

Regionalny program operacyjny województwa śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej”

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013, PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.2.

Szpital Kolejowy w Wilkowicach podpisał umowę na dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn. „Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej”

Przedsięwzięcie to dotyczy modernizacji sieci informatycznej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach, odświeżenia oraz wymiany wyeksploatowanego sprzętu komputerowego, rozwinięcia dotychczas stosowanych rozwiązań informatycznych w celu ich efektywniejszego wykorzystania oraz w celu poprawienia metod kontroli wykorzystywania zasobów szpitala. Posiadane oraz nabyte w ramach projektu zasoby pozwolą na rozwinięcie dostępności usług informatycznych dla szerszego grona pracowników oraz dla pacjentów. Zmiany usprawnią metody przekazywania informacji poprzez automatyzacje procesów.

W ramach planowanego do realizacji projektu planuje się aplikację zestawu rozwiązań techniczno informatycznych, zmierzających do integracji istniejącego systemu z nowoczesnymi funkcjonalnościami, w konsekwencji czego Beneficjent uzyska:
– Poprawę jakości pracy personelu medycznego – poprzez sprawny system wprowadzania danych pacjentów, ich archiwizacja i możliwość przetwarzania przez wszystkie możliwe komórki szpitala,
– Poprawę jakości obsługi pacjenta – usprawniona praca personelu medycznego, możliwość szybkiego uzyskania danych o przebiegu choroby, sprawne planowanie badań i zabiegów, skuteczniejsze i dokładniejsze leczenie dzięki wglądowi przez lekarza wszelkich koniecznych informacji o pacjencie,
– Poprawę bezpieczeństwa danych pacjentów – wprowadzone rozwiązania zagwarantują zminimalizowanie ryzyka utraty danych w wyniku awarii sprzętu, braku zasilania, ataku z zewnątrz oraz zainfekowania wirusami itp.,
– Poprawę jakości pracy personelu administracyjnego – zintegrowane rozwiązania informatyczne pozwolą na sprawniejsze wykonywanie obowiązków w zakresie finansowo – księgowym, ewidencji środków trwałych i innych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania szpitala.

Zakładany koszt przedsięwzięcia ma wynieść 1 899 784,20 PLN, sfinansowany zostanie z dwóch źródeł: ze środków EFRR pochodzących z dotacji RPO WSL 2007-2013 – w kwocie 1 614 816,57 PLN, co stanowi 85,00 % kosztów kwalifikowanych oraz ze środków własnych Szpitala Kolejowego w Wilkowicach w kwocie 284 967,63 PLN.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content