Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Medycyny Paliatywnej

  • Home
  • Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Medycyny Paliatywnej

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Medycyny Paliatywnej

Wilkowice, dnia 17.08.2023r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej w porozumieniu z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Medycyny Paliatywnej.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 430z późn. zm.) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego (Załącznik nr 1) oraz podpisaną i opatrzoną datą klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 2).

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151 poz. 896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Sekretariacie Szpitala w godz. od 7:00 do 14:35.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej pod adresem:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 14 dni od upływu terminu składania ofert. O miejscu i terminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Medycyny Paliatywnej”.

Szczegóły w załączniku:

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content