Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

  • Home
  • Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Wilkowice, dnia 7.12.2023 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne
(Postępowanie ZP – 4240 – 12/2023)

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm)

Przedmiot konkursu obejmuje wykonywanie:
świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w obszarze zabezpieczenia – powiat bielski w ramach podwykonawstwa

Termin realizacji umowy:
od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Materiały dotyczące Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert wraz ze wzorem formularza oferty oraz ze wzorem umowy można odebrać osobiście w siedzibie Udzielającego zamówienia w Wilkowicach ul. Żywiecka 19 pokój nr 31 w godzinach od 7.30 do 14.00, a w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Ogłoszenia”.
Ewentualne pytania dotyczące Konkursu Ofert prosimy kierować w formie pisemnej na nr fax: 33 812 30 98 lub na adres e-mail: biuro@szpital-kolejowy.com.
Udzielający zamówienia udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Oferentom, jednak nie później niż do dnia 12.12.2023 r. do godz. 14.00, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Udzielającego zamówienie nie później niż do dnia 11.12.2023 r. do godz. 14.00. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Udzielający zamówienia zamieści na stronie internetowej www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Ogłoszenia”.
Informacje dotyczące Konkursu Ofert, łącznie z ogłoszeniem wyniku konkursu, Udzielający zamówienia będzie zamieszczał na stronie internetowej www.szpital-kolejowy.com w zakładce „Ogłoszenia”.
Termin składania ofert: upływa dnia 15.12.2023 r. o godz. 11.15 w siedzibie Udzielającego zamówienia – Sekretariat.
Otwarcie ofert: 15.12.2023 r. o godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia – pok. nr 31.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
Jeżeli oferent, który został wybrany w postępowaniu uchyli się od zawarcia umowy, Udzielający zamówienie wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.
W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżanej czynności.
Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest.
Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
Informacja o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Udzielającego zamówienie.
Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content