Zapytanie ofertowe – usługa koordynatora ds. inwestycji, w tym pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, jak również administrowania nieruchomością

  • Home
  • Zapytanie ofertowe – usługa koordynatora ds. inwestycji, w tym pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, jak również administrowania nieruchomością

Zapytanie ofertowe – usługa koordynatora ds. inwestycji, w tym pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, jak również administrowania nieruchomością

Szczegółowy w opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie poprawki, skreślenia w treści oferty należy zaparafować. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie „Oferta na wykonanie usługi koordynatora ds. inwestycji, w tym pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, jak również administrowania nieruchomością”

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej do dnia 29.01.2024 r. do godz. 9:00.

  • Udostępnij

Zamówienia publiczne

Skip to content