Zmiana SWKO nr 2, Zmiana Terminu, Odpowiedzi nr 2 – postępowanie nr ZP-4240-11/2023

  • Home
  • Zmiana SWKO nr 2, Zmiana Terminu, Odpowiedzi nr 2 – postępowanie nr ZP-4240-11/2023

Zmiana SWKO nr 2, Zmiana Terminu, Odpowiedzi nr 2 – postępowanie nr ZP-4240-11/2023

Wilkowice, dnia 11.09.2023 r.

Dotyczy postępowania nr ZP-4240-11/2023 Konkurs: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej wykonywanych w pomieszczeniach SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej oraz obsługi Pracowni Badań Obrazowych Szpitala wraz z najmem części pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb Pracowni TK

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

W odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji warunków konkursu (SWKO) informuje co następuje:

Pytanie nr 1

Dotyczy treści SWKO Rozdział III pkt 7. oraz wzoru umowy na świadczenia zdrowotne § 3 pkt 1. ust. 2)
Proponujemy wprowadzenie dodatkowej treści o brzmieniu: Wyniki zleconych badań TK opisywane w systemie teleradiologii Wykonawcy będą udostępniane dla Zamawiającego tylko i wyłącznie poprzez szyfrowaną wiadomość e-mail wysyłaną na bezpieczny adres e-mail Zamawiającego.
Prośbę swoją motywujemy tym, iż dla Wizji V badania diagnostyczne w zakresie tomografii komputerowej w systemie teleradiologii opisuje ponad 50 lekarzy z różnych lokalizacji. Osoby te nie posiadają loginu, hasła i licencji do Państwa oprogramowania. W/w lekarze nie zainstalują na swoich konsolach Państwa oprogramowania z uwagi na wiążące ich umowy. Uzyskanie przez Państwa w/w licencji dla tak dużej liczby lekarzy wiązało się z ogromnym kosztem. Wobec powyższego wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił SWKO (uwzględnił sugestię). Rozdział III pkt 7 i § 3 ust. 1 otrzymują brzmienie
„Zamawiający wymaga, by Oferent wykonywał na rzecz Zamawiającego badania TK na następujących warunkach:
– w trybie całodobowym (tj. od godz. 7:00 do godz. 7:00 dnia następnego), przy czym:
a) min. do 10 dni w miesiącu dostępne całodobowo w miejscu wykonywania świadczeń, zgodnie z harmonogramem przedłożonym każdorazowo przez Zamawiającego do dnia 25 miesiąca poprzedzającego;
b) w pozostałe dni robocze dostępne w miejscu wykonywania świadczeń w godzinach od 8.00 do 14.00, w godzinach późniejszych na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego;
c) w dni wolne od pracy i święta dostępne całodobowo na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego,
d) planowane badania będą wykonywane do godziny 14:35.
– wyniki zleconych badań TK wraz z opisem winny być dostępne w przypadkach pilnych natychmiastowo, wyniki zleconych badań „planowych” wraz z opisem winny być dostępne nie później niż w ciągu dwóch dni od zlecenia.
Wyniki zleconych badań TK opisywane w systemie teleradiologii Wykonawcy będą udostępniane dla Zamawiającego poprzez szyfrowaną wiadomość e-mail wysyłaną na bezpieczny adres e-mail Zamawiającego. Dopuszczalna jest zmiana sposobu udostępniania wyników badań, pod warunkiem zgodności sposobu udostępniania z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego”.

Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy najmu § 13 pkt 1.
Zwracamy się z prośbą o usunięcie punktu 1.
Świadczeniodawca nie posiada dokumentacji fotograficznej z etapu wydania lokalu. Proszę o doprecyzowanie kto i w jaki sposób będzie decydował o tym co oznacza „stan gorszy”. Na jakiej podstawie będzie to oceniane i przez kogo będzie to oceniane.

Odpowiedź: Zapisy SWKO pozostają bez zmian. W momencie przekazania pomieszczeń Świadczeniodawcy zostanie wykonana dokumentacja zdjęciowa. „Stan gorszy” to stan uniemożliwiający użytkowanie pomieszczeń zgodnie z obecnym przeznaczeniem bez ponoszenia przez Zamawiającego znaczących nakładów (nie dotyczy zużycia wynikającego z normalnego użytkowania i takich nakładów, jak np. odświeżenie pomieszczeń).

Odpowiedzi na pytania, SWKO, załączniki i szczegóły:

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content