Kompetencje zamawiane – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia

  • Home
  • Kompetencje zamawiane – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia

Kompetencje zamawiane – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia

Projekt „Kompetencje zamawiane – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”

Powstał w ramach konkursu POWR.05.05.00-IP.05-00-001/18 Programy Rozwojowe dla Studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa, Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich, Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia.
• Realizowany jest przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Willowa 2, 43-309, Bielsko-Biała, tel. (33) 827-94-08.
• Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 5.5. Pielęgniarskie kompetencje zamawiane. Realizowany jest w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2023 r.

Celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz zwiększenie liczby absolwentów na kierunku Pielęgniarstwo w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz objęcie wsparciem studentów i absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.
• Projekt obejmuje studentów z rekrutacji prowadzonych w latach 2017/2018, 2018/2019, którzy w momencie rozpoczęcia realizacji Projektu będą studentami II i III roku studiów. Projektem objęto 75% studentów Kierunku Pielęgniarstwo.
• Projekt obejmować będzie absolwentów wyżej wymienionych roczników przez kolejne dwa lata od zakończenia studiów tj. do 30.09.2023r. pod warunkiem spełnienia obligatoryjnych wymagań zamieszczonych w Regulaminie Projektu dostępnym na stronie internetowej.

W wyniku realizacji Projektu planuje się:
– osiągnięcie głównego rezultatu Projektu w postaci poprawy jakości kształcenia wyższego na kierunku Pielęgniarstwo ATH,
– zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo oraz wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów,
– rozwój kompetencji zawodowych i podniesienie kwalifikacji absolwentów kierunku Pielęgniarstwo odpowiadającym na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju poprzez organizację szkolenia podyplomowego (kursy zawodowe).

W ramach Projektu przewiduję się program rozwoju studenta oraz program rozwoju absolwenta.

W Projekcie przewidziano następujące formy wsparcia dla studentów:
1. Dwuletni program stypendialny, obejmujący:
a) stypendia motywacyjne dla studentów;
b) stypendia za odbycie praktyk obowiązkowych;
c) stypendia za odbycie praktyk ponadprogramowych;
2. Jednorazowe wsparcie rzeczowe dla studentów:
a) zakup odzieży ochronnej
b) zakup obuwia medycznego
c) opłata za ubezpieczenie OC i NW
3. Sfinansowanie dodatkowych zajęć dla studentów.

W Projekcie przewidziano następujące formy wsparcia dla absolwentów jak:
1. Program stypendialny dla absolwentów.
2. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla absolwentów na terenie kraju.
3. Sfinansowanie dodatkowych obowiązkowych szkoleń dla absolwentów:
a) kurs specjalistyczny Wykonywania i interpretacji zapisu EKG,
b) kurs specjalistyczny Leczenie ran,
c) kurs specjalistyczny Terapii bólu przewlekłego u osób dorosłych.

BIURO PROJEKTU „Kompetencje zamawiane – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia” znajduje się w pokoju 219A (budynek L), tel: (33) 8279 198; pozostałe informacje dot. Projektu znajdują się na stronie: http://wnoz.ath.bielsko.pl w zakładce Projekt.

SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
Kierownik jednostki – prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński
Kierownik projektu – dr n. o zdr. Wioletta Pollok-Waksmańska
Koordynator ds. finansowych – mgr inż. Dorota Smolik
Koordynatorzy ds. wdrażania Programu Rozwoju Uczelni:
Koordynator ds. programu rozwoju absolwentów – dr n. o zdr. Małgorzata Fraś
Koordynator ds. studentów – mgr Kornelia Skoczylas
Koordynator ds. administracyjnych – mgr Andrzej Szarski

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content