Zdrowy pracownik – bezpieczniejszy pacjent II

  • Home
  • Zdrowy pracownik – bezpieczniejszy pacjent II

Zdrowy pracownik – bezpieczniejszy pacjent II

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej realizuje projekt pn. „Zdrowy pracownik – bezpieczniejszy pacjent II”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, nr projektu: WND-RPSL.08.03.02-24-00AF/22-002.
Celem głównym projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz poprawa dostępu do profilaktyki leczniczej co pozwoli na ułatwienie pozostania 27 pracowników (K-14, M-13) w zatrudnieniu. Cel będzie realizowany poprzez działania prewencyjne – modernizację i poprawę ergonomiczności stanowisk pracy, na których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego – oraz działania świadomościowe – edukacyjno – szkoleniowe z zakresu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Osoby zatrudnione w sektorze opieki zdrowotnej stanowią szczególną grupę eksponowaną na szereg czynników szkodliwych co naraża ich na różnego typu schorzenia i wypadki, stąd Szpital stara się podejmować działania zmierzające do zapewnienia optymalnych warunków pracy. Zadania wynikają bezpośrednio z celu głównego i przyczynią się do jego realizacji i mają charakter prozdrowotny.
Okres realizacji: 01.03.2023r. – 31.08.2023r.

Wartość projektu ogółem: 108 625,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE 92 331,25 PLN oraz wkład własny 16 293,75 PLN.

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content