Poprawa jakości stanowisk pracy i działania szkoleniowe narzędziem eliminowania czynników ryzyka w miejscu pracy i promowania aktywności zawodowej

  • Home
  • Poprawa jakości stanowisk pracy i działania szkoleniowe narzędziem eliminowania czynników ryzyka w miejscu pracy i promowania aktywności zawodowej

Poprawa jakości stanowisk pracy i działania szkoleniowe narzędziem eliminowania czynników ryzyka w miejscu pracy i promowania aktywności zawodowej

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n.

„Poprawa jakości stanowisk pracy i działania szkoleniowe narzędziem eliminowania czynników ryzyka w miejscu pracy i promowania aktywności zawodowej. Zdrowy pracownik – bezpieczniejszy pacjent.”

Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Celem projektu jest: Ułatwienie pozostania w zatrudnieniu pracownikom Beneficjenta poprzez eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

Cel zostanie osiągnięty poprzez modernizację i poprawę ergonomiczności stanowisk pracy na których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego (Zadanie 1) oraz przeprowadzenie szkoleń dla Personelu (Zadanie 2). Działania szkoleniowo-edukacyjne związane z eliminacją występujących w środowisku pracy zagrożeń i czynników uciążliwych. Osoby zatrudnione w sektorze opieki zdrowotnej stanowią szczególną grupę eksponowaną na szereg czynników szkodliwych (również te związane z wykorzystaniem technologii IT), co naraża ich na różnego typu schorzenia i wypadki, stąd Szpital stara się podejmować działania zmierzające do zapewnienia optymalnych warunków pracy. Zadania wynikają bezpośrednio z celu głównego i przyczynią się do jego realizacji i mają charakter prozdrowotny.

Wskaźniki rezultatu: Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ ] – wartość docelowa: 160 osób, w tym: 146 – kobiety, 14 mężczyźni.

Okres realizacji: 1.07.2019 -30.03.2021

Wartość projektu: 549 731,59 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 483 763,79 zł

Zadania projektowe:
Zadanie 1. Poprawa jakości stanowisk pracy (zakup sprzętu).
Zadanie 2. Szkolenie personelu.

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content