ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – zakup bazy danych Oracle SE2 CPU dla 1 procesora wraz usługą migracji danych

  • Home
  • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – zakup bazy danych Oracle SE2 CPU dla 1 procesora wraz usługą migracji danych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – zakup bazy danych Oracle SE2 CPU dla 1 procesora wraz usługą migracji danych

Zawiadomienie o wyborze – zakup bazy danych Oracle SE2 CPU dla 1 procesora wraz usługą migracji danych

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem usługi jest zakup bazy danych Oracle SE2 CPU dla 1 procesora wraz usługą migracji danych.

Zakres:
a. oprogramowanie SE2 CPU dla 1 procesora – licencja wieczysta,
b. wsparcie w utworzeniu nowego środowiska na udostępnionych zasobach,
c. migracja testowa baz szpitalnych,
d. migracja danych (3 bazy danych o łącznej pojemności nie więcej niż 1TB),
e. wsparcie w okresie rozruchowym.

Migracja obejmuje serwer Oracle (bazy danych – szpitalna, EDM, administracja, laboratorium).
Termin płatności: 6 równych rat. Pierwsza rata płatna na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu realizacji: 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Następne faktury częściowe wystawiane kolejno co 2 miesiące (termin płatności do 60 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury).

Ofertę należy złożyć w formie:
a) pisemnej, wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie poprawki, skreślenia w treści oferty należy zaparafować. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie „Oferta na zakup bazy danych Oracle SE2 CPU dla 1 procesora wraz usługą migracji danych”;
b) elektronicznej (oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 [1] kodeksu cywilnego), jak również w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub osobisty). Ofertę w wersji elektronicznej (plik tekstowy) należy przesłać na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com. Oferta winna być zabezpieczona hasłem – Zamawiający zaleca zaszyfrowanie plików w formacie ZIP-7 (hasło Oferent przekaże Zamawiającemu po upływie terminu składania ofert za pomocą wiadomości email – nie później jednak niż do godziny po terminie składania ofert). W przypadku wcześniejszego przekazania Zamawiającemu hasła za pomocą wiadomości email tub braku zabezpieczenia pliku/plików hasłem, Oferent nie będzie wnosił Jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w przypadku wcześniejszego zapoznania się z ofertą przez Zamawiającego.

8) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć:
a) w Sekretariacie Dyrektora SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej (wersja pisemna);
b) na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com (wersja elektroniczna)
– do dnia 26.04.2024 r. do godz. 8:00

  • Udostępnij

Zamówienia publiczne

Skip to content